[Laravel] – Tạo Helper Function

Trong Laravel,Helper giúp giảm thiểu việc viết đi viết lại cùng một đoạn mã, có lúc bạn muốn tạo function để code xử lý 1 tác vụ nào đó. Muốn function này chỗ nào cũng có thể gọi được nó. Helper sẽ giúp giải quyết vấn đề này cho bạn, có thể gọi helper function trong Controller, Model, View hoặc bất kỳ file nào trong cấu trúc của Laravel. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày một ví dụ về cách tạo và gọi helper function trong Laravel.

Tạo file

Có thể tạo file với bất kỳ tên gì bạn muốn, ở đây tôi sẽ tạo folder mới app/Helpers và tạo file CommonHelper.php.Trong folder app/Helpers có thể tạo nhiều file helpers với các nhiệm vụ khác nhau.

Ví dụ thực tế, trong file vừa tạo, thêm đoạn code function chuyên xử lýthay thế số “0” bằng ký tự “+mã quốc gia” (ví dụ +84) trong số điện thoại.

gọi function này ra nó chưa chạy đâu, vì file CommonHelper.php chưa được add vào trong hệ thống của Laravel.

Add vào trong file composer.json

Trong bước thứ hai này, tôi sẽ thêm đường dẫn của file helpers vào trong file composer.json. Hãy đi tới thư mục gốc của dự án và mở file composer.json và cập nhật mã cung cấp bên dưới vào:

Khởi chạy Command for Composer Autoloading

Đến bước cuối cùng này, hãy mở terminal trong source Laravel lên và chạy dòng lệnh.

Sau khi chạy xong, đã có thể sử dụng helper function bằng cách gọi nó ra rồi.

Sử dụng Helper Function

Gọi trong Laravel Blade

Gọi trong Laravel Controller