Thêm nút Like – Share Facebook vào Website

Cách chèn nút like – share vào website bằng code.

Bước 1: Chèn code dưới đây vào sau thẻ <body> như hình dưới.

Lưu ý: Bạn nhớ thay App ID Facebook của bạn vào chỗ dãy số 123456789 nha. bạn có thể dán đoạn mã này ngay bên dưới thẻ <body>

Bước 2: Chèn code dưới đây vào vị trí bạn muốn hiển thị nút like Facebook trên web.

<div class="fb-like" data-href="" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="small" data-show-faces="true" data-share="true"></div>

Giả sử mình chèn nút like, share Facebook vào đầu bài viết. Mình sẽ mở file hiển thị nội dung bài viết (chẳng hạn là file single.php). sau đó dán đoạn code ở dước 2 này vào, như vậy là bạn đã thành công thêm nút like – share vào website của mình rồi.